Sao chép nguyên vật liệu từ nhà hàng khác - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Sao chép nguyên vật liệu từ nhà hàng khác

1. Mục đích

Giúp quản lý khai báo nhanh nguyên vật liệu bằng cách sao chép từ cửa hàng khác trong chuỗi.


2. Các bước thực hiện

1. Chọn nhà hàng chưa có nguyên vật liệu cần khai báo.
2. Nhấn chọn Danh mục/Nguyên vật liệu.
3. Nhấn Sao chép NVL.

4. Chọn nhà hàng muốn sao chép nguyên vật liệu, chọn Nhóm nguyên vật liệu.
5. Nhấn Tìm kiếm.

6. Tích chọn nguyên vật liệu muốn sao chép.
7. Chọn Kho ngầm định khai báo tại nhà hàng.
8. Nhấn Chọn.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan