Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho

1. Mục đích
Sau khi khai báo tồn kho ban đầu và lập các phiếu nhập, xuất kho, kiểm kê kho, quản lý nhà hàng có thể theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho chi tiết theo từng thời điểm, từng kho, từng nhóm nguyên vật liệu hoặc từng nguyên vật liệu cụ thể.

2. Các bước thực hiện

Để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho, thực hiện như sau:
1. Vào nghiệp vụ Kho, chọn tab Tổng hợp tồn kho.

2. Thực hiện nhập các tiêu chí lọc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu để xem tình hình nhập, xuất, tồn chi tiết theo kho, nhóm NVL, đơn vị tính hoặc NVL.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan