Xuất kho - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Xuất kho

1. Mục đích

Giúp nhà hàng ghi nhận xuất kho nguyên vật liệu để bán hàng, xuất kho hủy nguyên vật liệu, xuất kho khác (do hủy hàng hỏng, chế biến thành phẩm). Đối với nhà hàng dạng chuỗi, phần mềm còn hỗ trợ thêm chức năng xuất kho điều chuyển đến nhà hàng khác trong chuỗi nhà hàng.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Xuất kho bán hàng
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Phim hướng dẫn xuất kho bán hàng thủ công

Tải phim hướng dẫn xuất kho bán hàng thủ công tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Phim hướng dẫn xuất kho bán hàng tự động

Tải phim hướng dẫn xuất kho bán hàng tự động tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để ghi nhận phiếu xuất kho bán hàng, thực hiện như sau:
1. Vào nghiệp vụ Kho\Xuất kho.

2. Nhấn Thêm và chọn Xuất kho bán hàng từ danh sách các trường hợp xuất kho.
3. Nhấn Chọn món đã bán rồi thực hiện tìm kiếm, chọn món đã bán để đưa vào tính toán nguyên vật liệu

4. Nhấn Đồng ý chương trình sẽ tính toán nguyên vật liệu cho các món đã bán dựa trên định lượng nguyên vật liệu cho món ở phần thực đơn để hiển thị lên phiếu xuất kho.

5. Thực hiện chính sửa nếu cần thiết trước khi nhấn Cất để lưu thông tin phiếu xuất kho.

Lưu ý:
Nên nhập thông tin Hạn sử dụng để theo dõi chính xác số lượng tồn của nguyên vật liệu có hạn sử dụng tương ứng còn trong kho.

Trong trường hợp nhà hàng muốn tự động xuất kho bán hàng dựa trên hóa đơn đã bán hàng thì thực hiện theo cách sau:
Trên trang quản lý, vào Thiết lập chung\Mua hàng/Bán hàng\Kho tích chọn Tự động xuất kho khi bán hàng. Chọn thời điểm xuất kho tự động xuất kho, ấn Cất để ghi nhận thiết lập.

Sau khi thiết lập, chương trình sẽ tự động xuất kho bán hàng dựa trên những hóa đơn chưa xuất kho trong ngày tính đến thời điểm thiết lập.
Lưu ý khi thiết lập xuất kho bán hàng tự động:
– Chương trình sẽ tự động xuất kho theo kho ngầm định của NVL. Vào Danh mục\Nguyên vật liệu để thiết lập kho ngầm định cho NVL.
– Chương trình sẽ tự động lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu dựa trên các hóa đơn bán hàng tính tới thời điểm thiết lập. Chương trình sẽ mất một khoảng thời gian sinh phiếu xuất kho, vui lòng nhấn Lấy dữ liệu trên danh mục Xuất kho nếu chưa thấy phiếu.

2.2 Xuất kho Hủy nguyên vật liệu.

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện

Để ghi nhận phiếu xuất kho hủy nguyên vật liệu thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho\Xuất kho.

2. Nhấn Thêm và chọn Hủy nguyên vật liệu tại cửa sổ Phiếu xuất kho.
3. Chọn lý do hủy nguyên vật liệu.

3. Khai báo các thông tin chung.
4. Tại cột Mã NVL.

 • Nhập tên hoặc mã NVL để khai báo từng NVL cần xuất kho hoặc nhấn biểu tượng kính lúp để chọn nhanh hàng loạt NVL cần xuất kho.
 • Nếu NVL chưa có sẵn thì nhấn biểu tượng để thêm nhanh.


Lưu ý: Nên nhập thông tin Hạn sử dụng để theo dõi chính xác số lượng tồn của nguyên vật liệu có hạn sử dụng tương ứng còn trong kho.

2.3. Xuất kho khác (Chế biến thành phẩm…)
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện

Để ghi nhận phiếu xuất kho khác, thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho\Xuất kho.

2. Nhấn Thêm và chọn Khác (Chế biến thành phẩm…) tại cửa sổ Phiếu xuất kho.
3. Chọn lý do xuất kho.

3. Khai báo các Thông tin chung.

4. Tại cột Mã NVL.

 • Nhập tên hoặc mã NVL để khai báo từng NVL cần xuất kho hoặc nhấn biểu tượng kính lúp để chọn nhanh hàng loạt NVL cần xuất kho.
 • Nếu NVL chưa có sẵn thì nhấn biểu tượng để thêm nhanh.

Lưu ý: Nên nhập thông tin Hạn sử dụng để theo dõi chính xác số lượng tồn của nguyên vật liệu có hạn sử dụng tương ứng còn tỏng kho.

2.4. Xuất kho điều chuyển đến nhà hàng khác

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện

Để ghi nhận phiếu xuất kho điều chuyển đến nhà hàng khác, thực hiện như sau:
1. Vào nghiệp vụ Kho\ Xuất kho.
2. Nhấn Thêm và chọn Điều chuyển đến nhà hàng khác trên cửa sổ Phiếu xuất kho.

3. Chọn nhà hàng muốn chuyển nguyên vật liệu đến tại mục Xuất đến nhà hàng.

  • Khai báo các thông tin chung.
  • Nhấn Thêm dòng để khai báo các nguyên vật liệu, kho, số lượng muốn điều chuyển.

4. Tại cột Mã NVL:

  • Nhập tên hoặc mã NVL để khai báo từng NVL cần xuất kho hoặc nhấn biểu tượng kính lúp để chọn nhanh hàng loạt NVL cần xuất kho.
  • Nếu NVL chưa có sẵn thì nhấn biểu tượng để thêm nhanh.

Lưu ý: Nên nhập thông tin Hạn sử dụng để theo dõi chính xác số lượng tồn của nguyên vật liệu có hạn sử dụng tương ứng còn tỏng kho.

3. Lưu ý

 • Sau khi nhấn Cất hệ thống sẽ tự động tính được Đơn giá trên các phiếu xuất kho theo phương pháp tính giá Bình quân tức thời và thành tiền tương ứng.
 • Với nguyên vật liệu được quản lý tại nhiều kho, đơn giá xuất kho của nguyên vật liệu sẽ tính riêng trên từng kho.
 • Trường hợp xuất quá số lượng tồn kho, phần mềm sẽ xuất hiện cảnh báo sau.

(Cảnh báo này chỉ xuất hiện nếu nhà hàng có tích chọn Cảnh báo khi xuất kho quá số lượng tồn tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Mua hàng/Bán hàng.)
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan