Kiểm kê kho - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kiểm kê kho

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng ghi nhận lại kết quả kiểm kê kho, đồng thời xử lý chênh lệch phát hiện khi kiểm kê (nếu có).
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Để ghi nhận kết quả kiểm kê kho, thực hiện như sau:
1. Vào nghiệp vụ Kho, chọn tab Kiểm kê kho\Thêm.

2. Khai báo thông tin Kiểm kê kho, Nhấn Đồng ý.
3.1. Khai báo kiểm kê số lượng bằng 1 trong 2 cách:
Cách 1: Nhập trực tiếp trên giao diện Kiểm kê kho.


Cách 2: Xuất khẩu danh sách NVL từ phần mềm, thực hiện kiểm kê, sau đó nhập khẩu kết quả vào phần mềm.

 • Nhấn Xuất khẩu danh sách NVL để tải file danh sách NVL kiểm kê về máy.

 • Nhập số lượng kiểm kê thực tế vào cột Kiểm kê, nguyên nhân chênh lệch (nếu cần) vào cột Nguyên nhân.


Lưu ý: Chương trình chỉ nhập khẩu giá trị tại cột Kiểm kê và cột Nguyên nhân trên file excel vào phần mềm.

 • Lưu và đóng file excel lại.
 • Nhấn Nhập khẩu, chọn file excel vừa nhập dữ liệu để nhập khẩu vào phần mềm.


3.2. Khai báo kiểm kê giá trị bằng 1 trong 2 cách:
Cách 1: Nhập trực tiếp trên giao diện Kiểm kê kho: Nhập Số lượng và Giá trị kiểm kê thực tế

Cách 2: Xuất khẩu danh sách NVL từ phần mềm, thực hiện kiểm kê, sau đó nhập khẩu kết quả vào phần mềm.

 • Nhấn Xuất khẩu danh sách NVL để tải file danh sách NVL kiểm kê về máy.


Lưu ý: Chương trình chỉ nhập khẩu giá trị tại cột Số lượng/Kiểm kê, Giá trị/Kiểm kê và cột Nguyên nhân trên file excel vào phần mềm.

 • Lưu và đóng file excel lại.
 • Nhấn Nhập khẩu, chọn file excel vừa nhập dữ liệu để nhập khẩu vào phần mềm.
4. Sau khi khai báo xong nhấn Cất.
5. Nhấn Xử lý, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất kho/nhập kho tương ứng với lượng nguyên vật liệu chênh lệch thừa/thiếu sau kiểm kê.

4. Lưu ý

 • Với những nguyên vật liệu có Số
  lượng kiểm kê > Số lượng theo sổ thì hệ thống sẽ tự động sinh ra
  phiếu Nhập kho kiểm kê trên tab Nhập kho của nghiệp vụ Kho để xử
  lý nguyên vật liệu thiếu. Khi xử lý kiểm kê bằng cách Nhập kho chương trình tự động lấy đơn giá nhập kho theo đơn giá nhập hàng lần gần nhất, nếu nhà hàng chưa phát sinh chứng từ nhập hàng thì mặc định đơn giá bằng 0.
 • Với những nguyên vật liệu có Giá trị kiểm kê > Giá trị theo sổ thì hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu Nhập kho kiểm kê trên tab Nhập kho của nghiệp vụ Kho để xử lý nguyên vật liệu thiếu. Khi xử lý kiểm kê bằng cách Nhập kho chương trình tự động lấy thành tiền bằng Giá trị kiểm kê trừ đi Giá trị theo sổ.
 • Với những nguyên vật liệu có Số lượng
  kiểm kê < Số lượng theo sổ thì hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu Xuất kiểm kê trên tab Xuất kho của nghiệp vụ Kho để xử lý nguyên vật liệu thừa.
 • Với những nguyên vật liệu có Giá trị kiểm kê < Giá trị theo sổ thì hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu Xuất kho kiểm kê trên tab Xuất kho của nghiệp vụ Kho để xử lý nguyên vật liệu thừa. Khi xử lý kiểm kê bằng cách Xuất kho chương trình tự động lấy thành tiền bằng Giá trị kiểm kê trừ đi Giá trị theo sổ.
 • Nếu muốn khai báo thông tin về nhân viên tham gia kiểm kê thì thực hiện khai báo tại tab Thành viên tham gia.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan