Nhập tồn kho đầu kỳ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhập tồn kho đầu kỳ

1. Mục đích
Cho phép quản lý nhà hàng khai báo tồn kho nguyên vật liệu trước khi nhà hàng bắt đầu sử dụng phần mềm CUKCUK.VN theo 2 cách: Khai báo trực tiếp nguyên vật liệu tồn kho hoặc chuyển nguyên vật liệu tồn kho nhà hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo trực tiếp nguyên vật liệu tồn kho

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện

Để khai báo tồn kho ban đầu, thực hiện như sau:
1. Vào Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu.

2. Tại tab Tồn kho, nhấn Nhập tồn kho.

3. Chọn kho muốn khai báo số tồn kho ban đầu.

4. Thông tin về hàng hóa, nguyên vật liệu đã hiển thị trên màn hình. Nhấn Thêm dòng để khai báo thêm các nguyên vật liệu khác.
5. Nên nhập thông tin Hạn sử dụng để theo dõi chính xác số lượng tồn của nguyên vật liệu có hạn sử dụng tương ứng còn trong kho.

6. Sau khi khai báo xong số tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, nhấn Cất.
2.2. Chuyển tồn kho ban đầu nhà hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm
a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để nhập khẩu nguyên vật liệu tồn kho, thực hiện như sau:
1. Chọn Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu.
2. Tại tab Tồn kho, nhấn Nhập khẩu.
3. Tải file excel mẫu, thực hiện sao chép nguyên vật liệu tồn kho cần nhập khẩu vào file excel mẫu.
4. Lưu và đóng file excel lại.
5. Vào Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu.
6. Chọn tab Tồn kho, sau đó nhấn Nhập khẩu.
7. Nhấn Tiếp tục. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái dữ liệu hợp lệ hay không trên từng dòng.
8. Nhấn Thực hiện để hệ thống nhập khẩu các dòng dữ liệu hợp lệ và thông báo kết quả tại trang Kết quả nhập khẩu.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan