Chuyển kho - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Chuyển kho

1. Mục đích
Đối với nhà hàng có nhiều kho, khi phát sinh nghiệp vụ chuyển nguyên vật liệu từ kho này sang kho khác, quản lý nhà hàng/kế toán có thể ghi lại việc chuyển kho nội bộ này để quản lý tồn kho một cách chính xác.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Để ghi nhận chuyển kho, thực hiện như sau:
1. Chọn Kho\Chuyển kho.

2. Nhấn Thêm để hiển thị cửa số lập Phiếu chuyển kho.

3. Khai báo các Thông tin chung.

  • Nhấn Thêm dòng để khai báo các nguyên vật liệu, xuất/nhập tại kho, đơn vị tính, số lượng muốn điều chuyển kho.
4. Tại cột NVL:
    • Nhập tên hoặc mã NVL để khai báo từng NVL cần chuyển kho hoặc nhấn biểu tượng kính lúp để chọn nhanh hàng loạt NVL cần chuyển kho.
    • Nếu NVL chưa có sẵn thì nhấn biểu tượng để thêm nhanh.

5. Chọn kho xuất, kho nhập.

6. Chọn đơn vị tính và nhập số lượng muốn chuyển.

7. Nhập thông tin Hạn sử dụng để biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn và có những kế hoạch xử lý.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan