Khai báo danh mục kho - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo danh mục kho

1. Mục đích
Cho phép khai báo danh sách các kho của nhà hàng để quản lý nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu.

2. Các bước thực hiện

Để khai báo kho, thực hiện các bước sau:
1. Chọn Danh mục\Kho.

2. Nhấn Thêm và thực hiện khai báo thông tin kho.

3. Nhấn Cất.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan